W dniu 18 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 ogłosił wyniki konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Miło nam poinformować, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt złożony przez naszą szkołę –Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

Okres realizacji projektu został przewidziany od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, a jego wartość wynosi 378 995,12 zł. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających dla uczniów naszej szkoły. Prowadzone będzie także nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Bardzo dużym wsparciem dla naszej placówki będzie także zakup sprzętu TIK oraz wyposażenia pracowni: przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i matematycznej o łącznej wartości aż 194 372,10 zł.

Dodatkowe informacje