Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program ten umożliwił zakup nowości książkowych chętnie czytanych wśród społeczności szkolnej w tym książek historycznych, lektur i ekranizacji lektur do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Wykaz książek powstał m.in. w wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Przy tworzeniu wykazu posiłkowano się również propozycjami książkowymi polecanymi przez Fundację ABCXXI (Cała Polska Czyta Dzieciom). W spisie uwzględniono również lektury szkolne, które planowane są do omawiania w kolejnych latach szkolnych. Ponadto po uwagę wzięto propozycje Rodziców, którzy zasugerowali konkretne tytuły i tematykę książek bezpośrednio u bibliotekarza.
Pierwsze zamówienia spłynęły już w październiku. Zakupu zakończyliśmy w listopadzie.

Z programu zakupiliśmy książki o wartości 7294, 07 zł co dało 421 woluminów i 9 filmów – adaptacji lektur na kwotę 205,93.

Z programu można było także doposażyć bibliotekę w elementy wyposażenia wewnątrz biblioteki, zakup czytników e- book, oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania przez bibliotekarza.

 

Realizację działań promujących czytelnictwo rozłożono na projekty edukacyjne w każdym oddziale klasowym na cały rok szkolny. Podjęto także współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Dodatkowe informacje