Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika  dla uczniów Szkoły Podstawowej

 

 

 

 1. Otrzymane podręczniki w ramach dotacji rządowej są własnością Szkoły.

 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

 3. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

 4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 5. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

 6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

 7. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 8. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

 9. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 10. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

 11. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

 12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 13. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 14. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom do 5 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.

 15. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

 16. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

 17. Przez cały okres użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania

 18. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 19. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 20. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

 21. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 22. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

 23. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić na koszt własny.

 24. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 25. W przypadku zniszczenie podręcznika przez ucznia, który w dalszym ciągu będzie użytkowany należy odkupić podręcznik.
 26. W przypadku zniszczenia podręcznika przez uczniów, którzy użytkują go trzeci rok, w zamian przynoszą książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem).
 27. Po zapoznaniu się z regulaminem Rodzic zobowiązany jest do podpisu „Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem”.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

Dodatkowe informacje