Regulamin Biblioteki i CIM


1.    Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły,
     rodzicom uczniów w czasie pracy biblioteki.
2.    Korzystanie z biblioteki i centrum multimedialnego jest bezpłatne.
3.    Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.
4.    W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
5.    W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
6.    Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
7.    Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
8.    W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
9.    Korzystanie z Centrum Multimedialnego określa osobny regulamin.
Wypożyczenia książek
1.    Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
2.    Nie wolno wypożyczać książek, gdy nie są oddane książki z ubiegłego roku.
3.    Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
4.    Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
5.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał wypożyczonych książek w okresie 2 tygodni a wypożyczalnia nie ma na nie zamówień, może wnieść prośbę o jej prolongatę (przedłużyć).
Poszanowanie książek
1.    Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
2.    Każdy czytelnik, który zgubił książkę odkupuje w zamian nową książkę.
3.     Czytelnik, który zniszczy książkę płaci karę pieniężną w zależności od wartości książki.
4.    Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.


Regulamin MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO


1.    Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły w godzinach pracy biblioteki.
2.     Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.
3.    NIE WOLNO! wykorzystywać komputera do gier.
4.     Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
5.     Korzystać można tylko  z zainstalowanych programów. ZABRANIA SIĘ! instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
6.    Użytkowanie sprzętu komputerowego (tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki , skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania się własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem.
7.    Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
8.    Przy stanowisku mogą znajdować się w wyjątkowej sytuacji maksymalnie 2 osoby.
9.    Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość pracy, jeżeli są wolne stanowiska).
10.     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
11.      Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
12.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
13.     Z MCI nie można korzystać w czasie trwania przerw .
14.    Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub twórców oprogramowania.
15.    Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza .

Dodatkowe informacje