§31

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 2. Szkoła zapewnia uczniom pomieszczenie umożliwiające bezpieczne i higieniczne spożycie posiłku tzw. Stołówkę szkolną.

 3. Korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 4. Warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej, w tym wysokość opłaty, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 5. Kalkulacja kosztu obiadu dla uczniów szkoły uwzględnia wartość artykułów żywieniowych niezbędnych do przygotowania posiłku oraz koszty przygotowania posiłku. Koszt jednego dwudaniowego obiadu ustala organ prowadzący szkołę

 6. W sytuacji wzrostu cen produktów koszty posiłków mogą także ulec zmianie.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego, po przekazaniu korzystającym ze stołówki stosownej informacji
  z miesięcznym wyprzedzeniem.

 7. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię szkolną – firma zewnętrzna „Stołówka Smaczek” z uwzględnieniem przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci
  i młodzieży.

 8. Informacja o jadłospisie jest udostępniana rodzicom, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem na Facebooku szkolnym – odpowiedzialny opiekun profilu szkoły.

 9. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków (dwudaniowy obiad) wydawanych w szkole jest oświadczenie rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej
  i ewidencja obecności ucznia w szkole. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka szkolna”.

 10. Opłaty za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole ustalane są w okresach miesięcy kalendarzowych.

 11. Dyrektor w terminie do 5 każdego miesiąca przekazuje rodzicom informacje
  o należności za korzystanie przez jego dziecko z posiłków wydawanych w szkole
  w poprzednim miesiącu, a także o terminie i formach zapłaty. Informacja jest przekazywana w formie wiadomości przesłanej przez dziennik
  Librus.

 12. Termin zapłaty należności o którym mowa w ust. 11 upływa 15 – tego każdego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.

 13. W przypadku zgłoszonej nieobecności zwrotowi podlega wniesiona dzienna opłata za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Odwołanie posiłku musi być zgłoszone dzień wcześniej (do godz. 20:00) poprzez platformę Librus w zakładce „Stołówka Smaczek”. Kwotę należną do zwrotu zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.

 14. Do 25 – tego każdego miesiąca można złożyć rezygnację z posiłku na kolejne miesiące, albo złożyć oświadczenie o przystąpieniu do korzystania ze stołówki szkolnej. (W trakcie miesiąca nie rezygnujemy, ani nie przystępujemy do obiadów ).

 15. Rodzicom przysługuje prawo zwolnienia z całości lub części opłaty za posiłki wydawane w szkole – posiłki dofinansowane przez OPS.

 16. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zwolnienia z opłat za korzystanie
  z posiłków (ust. 15) wydawanych w szkole określają odrębne przepisy dostępne na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Stołówka szkolna

 

Dodatkowe informacje